10 kommunikationstips för det nya året

Uppdaterat: 4 sep 2019


Tillsammans med våra 143 partnerbyråer och sammanlagt 2000 kommunikationskollegor har vi inte bara trendspanat kring det kommande årets kommunikationsutmaningar utan också satt ihop 10 kommunikationstips för 2018.

Här hittar du kommunikationsutmaningarna och nedan våra 10 tips.

1 - HÅLL KOLL PÅ TWEET-STORMARNA

Utvidga mediebevakningen så att den kan beräkna påverkan av twitterstormar som skapas av inlägg i sociala medier från politiska ledare eller talespersoner för ditt företag.

2- JOBBA MED KULTUREN

I ljuset av Weinstein-skandalen och #Metoo-rörelsen bör organisationer och företag gör en grundläggande översyn av sina värderingar och sin kultur. En sådan översyn ska hantera riktlinjer vad gäller interaktion mellan medarbetare, inklusive beröring. Givetvis handlar det inte bara om att ta fram eller uppdatera policys och riktlinjer utan faktiskt jobba med dem i organisationen och se till att alla medarbetare är med på vad som gäller. 3 - SE ÖVER ERT SYFTE 

Företag och organisationer bör se över sitt syfte och utveckla sätt att säkerställa att alla medarbetare förstår hur de kan knyta an till och leverera på syftet. En del av övningen handlar om att utveckla ett engagemangsramverk som anställda kan relatera till och använda dagligen. 4 - PLANERA FÖR BÅDE BETALD OCH FÖRTJÄNAD PUBLICITET

Kommunikationsteam ska anpassa sig efter PESO-modellen (paid=betald, earned=förtjänad, shared=delad och owned=ägd) för att säkerställa att kommunikationsplanen har en integrerad  approach så att målen kan nås.  5 - HÅLL KOLL PÅ RISKERNA

Den ökande mängden risker och hot innebär att alla företag och organisationer behöver se över sina bedömningar och uppdatera sina krishanterings-policys och procedurer därefter. 6 - BLI BÄTTRE PÅ ATT BYGGA RELATIONER

Kommunikationsstrategier bör ses över så att de innehåller en tillräckligt stor del aktivt relationsbygge med alla intressenter. 7 - SKAPA INCITAMENT FÖR MEDARBETARE ATT VARA INNOVATIVA

Organisationer och företag ska överväga att införa ett medarbetarinnovations-initiativ så att det går att hitta förbättringar i processerna som kan ge besparingar och öka det skapade värdet. Dessa idéer ”från golvet” kommer att ge hållbara värden och skapa en mer engagerad och energisk arbetsstyrka. 8 - SE ÖVER HUR NI KAN ÖKA ERT MEDARBETARENGAGEMANG 

Företag och organisationer bör se över eller utveckla strategier för medarbetarengagemang som ökar produktiviteten och lojaliteten. 9 - VÄLJ RÄTT MEDIER ATT SYNAS I OCH FÖRKNIPPAS MED

Företag och organisationer bör göra en medieöversyn för att säkerställa att de utnyttjar mediekanalerna som har störst inflytande på sina målgrupper och som skapar positiva associationer till varumärket. 10 - HÅLL KOLL PÅ GDPR OCH DEN EGNA VERKSAMHETEN

Alla som kommunicerar med människor inom EU bör göra en GDPR-genomgång som hanterar mer än efterlevnad av reglerna. Genomgången bör också ta upp hur lojaliteten till varumärket kan öka när kunderna får lära sig hur de kan ta kontrollen över sina egna data.