27 december 2017

13 trendspaningar inför 2018

Oxenstierna & Partners är en del av det globala PR-nätverket Worldcom PR Group. Tillsammans med våra 142 partnerbyråer världen över har vi skickat ut en enkät till marknadschefer, kommunikationschefer och vd:ar hos våra kunder. Med underlag från enkäten och våra drygt 2000 kommunikationskonsulter har vi trendspanat inför 2018.

 

Worldcoms 13 förutsägelser för 2018

 

1 - Det blir svårt att hålla ihop en enhetlig företagskultur

Internationella företag kommer ha svårare att skapa en "one company"-kultur, eftersom Brexit, och självständighetslängtan på andra håll, utmanar hur bolagen styrs. De som lyckas skapa ett effektivt samarbete över team- och landsgränser nu kommer att ha en distinkt konkurrensfördel.

 

2 - Ökad protektionism och politiska klyftor gör kommunikationen svårare

Geo-politisk osäkerhet skapar ett "New Abnormal". Handelsstabiliteten skapad av globaliseringen kommer att undergrävas av den ökande protektionismen och politiska klyftor. Var och en av dessa förändringar kommer att innebära stora kommunikationsutmaningar för organisationer, både lokalt och internationellt.

Politiska förändringar på makroskala, som Brexit, kommer att uppmuntra människor att intressera sig för lokala val. Vad som händer i valet i Colombia, Tyskland, Ungern och Sydkorea kommer att få ringar på vattnet, både globalt och lokalt.

 

3 - Kraven på lagstiftning för sociala medier ökar

Vi kommer att se en tydlig rörelse för att reglera reklam och betalda inlägg i sociala medier. I många länder kommer rörelsen som ett resultat av den fortsatta stormen kring yttre påverkan i det amerikanska presidentvalet. Debatten om reglering eller självreglering fortsätter att urholka förtroendet för sociala plattformar.

I Sverige har influencer marketing diskuterats flitigt och många Instagramkändisar har blivit fällda av Reklamombudsmannen. Debatten kring smygreklam i sociala medier fortsätter och kanske får vi också ökat fokus på de betalda inläggens eventuella påverkan på vårt eget val 2018. 

 

4 - När förtroendet för medier sviktar måste varumärken se över sina kanalval

Att kunna avgöra vad som är ”fake news” och vilka medier som går att lita på blir allt viktigare för konsumenterna. Detta är ett tydligt hot mot medieföretag. Det innebär också en utmaning för varumärken som vill nå rätt målgrupp, det är dags att ompröva vilka kanaler som verkligen kommer vara mest effektiva för att nå måldemografin. Skepticism och brist på förtroende för stora, etablerade institutioner - inklusive stora nyhetsmedier, statliga institutioner, stora företag, och välkända varumärken - fortsätter att växa. Detta kommer förstås att uppmuntra människor att söka efter alternativ - med en partiskhet mot de som passar deras förutbestämda syn på världen. Detta blir svårare att hålla kunder, investerare och anställda lojala.

Det minskade förtroendet för traditionella medier kommer att innebära en ökning av alternativa informationskällor. Detta kommer att skapa många nya utmaningar för organisationer. Fragmenteringen av media innebär att nya typer av relationer behöver utvecklas. Det blir också viktigt för varumärken att utvärdera kvaliteten och exaktheten i informationen från dessa nya medier och kanaler och på så sätt bestämma om det är värdefullt att associeras med dem.

 

5 - Ogenomtänkt kommunikation blir viral och får stora konsekvenser  

Kommentarer från globala ledare på Twitter (och i andra sociala kanaler) kommer fortsätta skapa så kallade ”tweetstormar” eftersom intressenterna reagerar på vad de ser och hör. Detta kommer att skapa oväntade problem och missförstånd för vissa organisationer. Röster höjs i sociala medier och krav på avgång fyller inkorgen. Konsekvenserna för bolaget kan bli betydande om de inte agerar professionellt.

Organisationer kan begränsa potentiell skada genom att se till att deras anställda förstår organisationens syfte fullt ut och kan förklara detta för sina olika publikgrupper. Andra tips är att se över sin sociala medier-policy och kanske genomföra en extra medie- och kristräning.

 

6 - #MeToo sätter krishantering på agendan

Harvey Weinstein-skandalen satte igång en global rörelse bollen där kvinnor öppnade upp om en vardag innehållandes sexuella trakasserier och övergrepp. Uppropet, och några tongivande kvinnor, blev också Time Magazines val av Årets person.

Det här innebär att varje ledares beteende, oavsett kön, ska granskas. Det kommer att finnas höga förväntningar på etiskt ledarskap. Organisationer måste vara redo att reagera effektivt på alla påståenden som görs, oavsett om de är rykten eller sanna. En tydlig handlingsplan och genomarbetade rutiner för krissituationer är ett måste.

 

7 - Intraprenören skapar betydande affärsvärde

Vi kommer att se en ökning av "innovation inifrån" eftersom organisationer som har utvecklat effektiva processer för medarbetarengagemang nu kommit tillräckligt långt för att börja dra nytta av personalstyrkans intellektuella kraft och innovationsförmåga. Enkla förbättringar som identifieras av anställda kommer att ge betydande affärsvärde.

 

8 - Integrerat synsätt på content

Organisationer kommer att fortsätta att utveckla det integrerade synsättet på content, innehåll, dvs innehåll som skapar värde för både försäljning, marknadsföring, varumärkeslojalitet etc.

PESO-modellen (Paid= Betald, Earned = Förtjänad, Shared= Delad, Owned= Ägd) kommer att bli mer dominerande än någonsin. Det kommer att bli viktigt för varumärkena och deras PR-team att vidga vyerna från bara förtjänad publicitet och istället se till att skapa värde genom innehåll i alla lämpliga kanaler. 2018 blir också året då Influencer Marketing verkligen integreras i marknadsföringen i B2B-sektorn.

 

9 - Kostnaden för pengar ger effekt på både konsumtions- och anställningsvanor

Generationen som växt upp under en period med mycket låga räntor kommer att bli rejält förvånade när räntorna stiger och pengar helt enkelt ”kostar mer”. De varumärken som hjälper konsumenterna att hantera dessa utmaningar kommer det att gå bra för.

Den ökade osäkerhet som räntehöjningarna skapar kommer att leda till en övergång från att köpa prylar för att istället betala för upplevelser. Fler disruptiva bolag kommer att dyka upp och dra nytta av upplevelsetrenden.

Räntorna, eller kostnaden för pengar, kommer också att skapa lojalitetsutmaningar för företagen eftersom många kommer försöka hitta bättre betalande jobb. Detta innebär att de anställdas engagemang måste hamna högre upp på ledningens agenda och att bolagen måste bli bättre på att skapa incitament för anställda att vara lojala. 

 

10 - Att ge anställda ett större syfte hjälper er i talangkriget och skapar engagemang

2018 kommer att vi också se företagsledningar som fokuserar på att skapa en känsla av ett större syfte. Både för att inspirera sina medarbetare och för att skapa ett ramverk för bättre beslutsfattande. Den nya rollen, som kanske vd:n måste ta, blir en Chief Connectivity Officer, någon som hjälper medarbetarna att hitta kopplingen mellan deras dagliga arbete och organisationens mål. Arbetsgivare kommer att behöva balansera upp den externa osäkerheten - Politisk oro, Brexit, inflationstakt, global uppvärmning mm - med större intern säkerhet. Företagsledare måste arbeta hårt för att säkerställa att medarbetarna förstår och anpassar sig till organisationens syfte - varför de gör vad de gör - för att öka vissheten.

”Syfteskulturen” kommer att gå hand i hand med CSR-initiativ. Anställda kommer att fundera över den sociala inverkan deras dagliga arbete har eller kommer att ha. För ledningen innebär det att det blir viktigare att koppla ihop CSR-verksamheten med organisationens syfte för att både vinna affärsmässiga fördelar men också för att locka till sig topptalanger.

Medarbetarengagemanget kommer öppna upp ett ”framgångsgap” mellan organisationer som håller kvar vid en ledningsstil byggd på kommando och kontroll och de som leder genom engagemang och delaktighet.

 

11 - Relationsbyggandet blir viktigare för både PR-teamet och företaget som helhet

Företagen kommer att fortsätta med multikanal-strategier för att uppfylla kundernas förväntningar. Detta kommer att leda till ökat samarbete mellan kommunikationsteamet och kundtjänstpersonalen för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga upplevelse och att alla problem som dyker upp i sociala media hanteras effektivt.

Relationsdelen av Public Relations (PR) kommer att få ökad betydelse då varumärken skiftar mot att försöka få ut ett livstidsvärde av konsumenter genom lojalitet snarare än att bara skapa kortlivad inkomst.

Vissa organisationer kommer att försöka vända dominansen av textbaserad kommunikation (Email, IM, Slack, Skype etc) genom att aktivt uppmuntra anställda att tala med varandra och ses ansikte mot ansikte.

 

12 - Digitaliseringen fortsätter i rasande takt

Digitaliseringen är ostoppbar - AI, VR, AR och chatbots blir allt viktigare. Disruptiva organisationer kommer att använda denna teknik för att komma före sina konkurrenter. Företag måste våga adressera den här utvecklingen i sitt syfte, så den inte ses som ett hot av anställda och investerare.

 

13 - Det är bara en tidsfråga innan GDPR slår ned som en bomb

Lagstiftarna kommer gladeligen statuera exempel genom att sätta dit stora varumärken som förhindrar reglerna. Men det finns också en stor sannolikhet att de går på mindre mål som kanske inte har muskler att skydda sig på samma sätt med en stor juristavdelning.

Dataskyddsbestämmelser som GDPR kommer att drastiskt förändra marknadsföring och kommunikation samt hur kunddata används. De som utnyttjar nya tillvägagångssätt direkt kommer att klara sig bäst när de nya, strängare bestämmelserna träder i kraft.

 

Ladda ned som pdf.

Efter nyår kommer våra tips för att hantera kommunikationsutmaningarna 2018.

8 december 2017

How to optimize your LinkedIn profile

Our partner and co-founder, Anna Oxenstierna, recently decided to take a course in Social Media Marketing at Stanford Continuous Studies. This week she’s been studying LinkedIn, so we asked her a few questions.

Ok Anna, let’s be honest. How good was your LinkedIn game before this class?

“I have used LinkedIn for many years but I must admit that my knowledge of the network's potential and the available tools for schmoozing and learning were limited. I mostly use LinkedIn as a sort of rolodex (adressbok), looking for people in my network to connect with or checking in on people I meet in business. I had little knowledge on how to optimize my profile, the distinction between newsfeed and pulse, and the importance of teamwork needed between my own and my employees’ profiles in order to get organic reach", admits Anna.

And now, what have you learnt?

“The takeaways from this LinkedIn class is that LinkedIn profiles are extremely important for establishing trust and building your brand. My connections, profile, posting, articles and the groups I follow all build my private brand. For me, this means I should carefully design my LinkedIn profile, taking into consideration my own goals as an entrepreneur, communications consultant or potential board member”, says Anna.

Of course, we want to share some of our best LinkedIn tips with you.

 

1. Optimize your profile

Your profile should promote you as competent and trustworthy.

- The heading should explain what you can do for the reader. But keep it simple and short! If it’s too complicated recruiters or potential clients might have a hard time finding you.

- Write a short presentation (3-5 sentences) about yourself and what value you can bring to the table in different projects. Consider what you want to be remembered for and what you want your “professional persona” to look like.

- Have a nice, professional photo. Statistics from LinkedIn show that profiles with a picture get up to 21 times more profile visits and up to 9 times more connection requests, than profiles without a picture.

- Make sure you have a habit of connecting and interacting with people in your network and that you meet in real life. If you want to improve your network you can use your first level contacts to introduce you to interesting people in their network.

- Set your profile as public. The more contacts the better, and you don’t have to be friends with all. Perhaps you could connect with people who work at the company you're curious about?

 

2. Ask your employees or colleagues to update their profiles along the same idea

It’s not just the company profile or your own personal profile that matters. All employees with client contact should have LinkedIn profiles that are up to date and presentable.

 

3. Follow!

Start following companies and people that are relevant for your business or that you are interested in. Listen, learn and comment.

 

4. Create and share content

Make sure you write something. A goal could be writing at least one article on PULSE per quarter with insights worthwhile reading. These articles can be based on investigations, reflections, tips & tricks or even curated content.

 

For Anna, a few of the things above are still on her TO DO list. We look forward to reading her new summary and to see what pictures she'll chose ;) 

30 oktober 2017

Anna återvänder till skolbänken

Hej Alla!

Alea jacta est - nu är tärningen kastad och jag har återvänt till skolbänken, eller snarare jag har kastat mig in i det globala utbildningsväsendet och skrivit in mig på Stanford för att ta en online-kurs i digital marknadsföring. Jason Mcdonald heter professorn som leder kursen, och jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter genom att föra en dagbok här på vår blogg.

Really I should do this in english so my professor and fellow students can follow if they like.

Day 1: 28 oct 2017

Before event entering the class I had to register and create a profile on Stanford continuing studies. And right there i tripped. How to write a short bio? To be honest I have thought of doing this for a long time since I always have a new twist on my story when presenting myself in business meetings and other gatherings. There is so much to tell, but what is important to arouse an interest? What is my core identity? I have many times thought I should do a anonymous survey on the topic to get the outside impresson, but I guess I am a little afraid of what would stand out. Or is it a question of not wanting to have the ”room for improvement” parts in my face?

Anyway, to solve the BIO-problem for this course I googled ”how to write a bio”, and got twenty examples of brilliant biographies that could serve as an inspiration. Reading all these was really interesting, and made my self esteem shrink a bit. note to self: write multiple books and become asap a keynote speaker.

New biography for Stanford uploaded: When companies launch their business goals and strategies 95 percent of the job remains before value reach stakeholders. My passion is to carve out different communication activities that make these goals come true. I believe successful communication is hard work and in its spirit it is very close to gardening. Everything starts with preparing the soil, making a good groundwork where the grain (idea) can set root, then the gardener has to nurture its plants, taking out the seaweed, and adjusting activities to the weather and season in a never ending cycle. However the climate is changing, and so does communication - challenging old habits.

I started my own communication business 13 years ago. We are specialised on small and mid cap listed B2B-companies and have a turnover of 2 million USD. Before becoming an entrepreneur with ten employees, and hopefully growing, I have held several senior positions within communication. However, my first job was as manager of the Stockholm Golf Club where I learned how to run a small business and how to negotiate with different stakeholders. My connection to Stanford is that I had a scholarship playing on the Stanford golf team. I chose to leave Stanford after my freshman (class of '88) year and to join Stockholm School of Economics instead.

 

4 september 2017

Golfspecialisterna Oxenstierna & Partners

Alla har vi några fritidsintressen som får hjärtat att banka lite extra hårt. För en hel del av oss på Oxenstierna & Partners råkar det vara golf. Därför var det extra roligt när vi i somras fick hjälpa en kund att arrangera en golftävling.

De flesta tror att det är ”varmt som tusan” på Gran Canaria under sommarmånaderna. Och visst är det varmt, men betydligt svalare än på spanska fastlandet eller på Mallorca. Det är därför spanjorerna själva åker till Gran Canaria på sin sommarsemester. Men i Sverige är traditionen snarare att vi åker dit under höst-, vinter-, eller vårsäsongen. Oxenstierna & Partners jobbar tillsammans med Gran Canaria för att få fler svenskar att åka dit på sommaren - när spanjorerna själva tycker det är som bäst.

I första hand har vi riktat in oss golfspelare eftersom det är en grupp som är vana resenärer (för att få spela golf) och som ofta redan känner till ön. Projektet är inne på sitt tredje år och den senaste aktiviteten var att arrangera en Gran Canaria-sponsrad tävling på Lidingö Golfklubb, i samband med att Lidingö firade 90 år som Sveriges första 18-hålsbana.

Tävlingen var en greensome (partävling) som innehöll både 9-håls paus med "Papas Arrugadas con Mojo" och Tropical lättöl samt mingel med tapas-tema på kvällen. Priserna var resevouchers, golfprylar och kläder skänkta av golfklubbarna på Gran Canaria. Tävlingsdagen i juli bjöd kanske inte på Gran Canaria-väder men likväl bra golfväder och de ca 60 deltagarna fick en härlig dag på banan och ett trevligt mingel med jättegoda tapas på kvällen.

Prisutdelningen gjordes av Anna Oxenstierna och Lidingö GK:s ordförande Lars Waerland. Många av deltagarna hade aldrig tänkt på att det finns så mycket mer man kan göra på Gran Canaria förutom att spela golf; vandra, våg- och vindsurfa, cykla, spela tennis, dyka m.m. Och inte att glömma det rika kulturlivet och den kulinariska upplevelsen. Gran Canaria är ett bra alternativ till medelhavet helt enkelt.

PS. Oxenstierna & Partners är en väldigt golfande PR-byrå med bl.a. en fd tourspelare och klubbchef, en receptionist och en vaktmästare. Hcp varierar mellan 2,4 och 21.

15 augusti 2017

Oxenstierna & Partners söker pr- och ir-konsulter

Vi är en kommunikationsbyrå med ett drygt tiotal konsulter och vi söker nu fler personer som vill vara med och utveckla Oxenstierna & Partners tillsammans med oss. Vi jobbar med små och medelstora bolag där du som konsult verkligen kan göra skillnad. Hos oss jobbar generalister och specialister tillsammans för att skapa kommunikation som påverkar.

På Oxenstierna & Partners arbetar vi med investerarrelationer (ir), medierelationer (pr) och som kommunikationspartner till våra kunder. Vi arbetar med bolag och fonder som vill stärka sitt varumärke genom strategisk kommunikation. Flera av våra kunder finns på Nasdaq eller är på väg mot notering. Vi arbetar nära våra kunders ledningsfunktioner och spelar en viktig roll som professionella rådgivare samt kreativa och pålitliga leverantörer av långsiktiga kommunikationslösningar.

Vi letar efter dig som har ett stort intresse för kapitalmarknaden och dialogen mellan investerare och börsnoterade bolag. Samtidigt gillar du både kommunikation och medierelationer och att uttrycka dig i olika kanaler.

Vi söker både pr- och ir-konsulter, eller dig som gillar båda delar!

Senior pr-konsult

Som senior pr-konsult har du erfarenhet från journalist- och/eller konsultsidan.  Du är van att arbeta tillsammans med kunder för att utveckla och genomföra pr-strategier och du ser och intresserar dig också för kopplingen mellan investerarrelationer och företagets bredare kommunikation. Du arbetar i såväl digitala som traditionella medier. Som senior pr-konsult är du en viktig ledare och inspiratör till övriga konsulter. 

Senior ir-konsult

Vi letar efter seniora medarbetare som har bred erfarenhet från finansiell kommunikation och att driva arbetet med olika ir-frågor. Antingen som rådgivare och/eller projektledare. Du är en viktig ledare och inspiratör. Du skapar nära och långsiktiga relationer med kunden och förstår snabbt dennes behov och är van att driva samarbetet med kunderna och det egna teamet.

Pr-konsult

Som pr-konsult får du vara delaktig i att skapa ett effektivt PR-arbete i såväl digitala som traditionella medier. Hos oss kommer du arbeta och utvecklas både strategiskt och operativt. Ditt engagemang, din kunskap och ditt intresse bidrar till att skapa nyanserad kommunikation till olika målgrupper i olika kanaler.

Ir-konsult

Som ir-konsult får du möjlighet att vara med i arbetet att utveckla våra kunders finansiella varumärke. Vi arbetar både strategiskt och praktiskt. Det kan till exempel handla om strategiskt stöd och rådgivning i arbetet med investerarrelationer, förberedelse och kommunikation inför notering eller att skapa och producera års- och hållbarhetsredovisningar.

Din profil

På Oxenstierna & Partners blir du snabbt en viktig del i laget och är med och utvecklar byråns erbjudande. Du gillar att arbeta tillsammans med andra i ett team.

Du är med i hela arbetsprocessen – från försäljning, strategi och leverans till kund. Vi ser gärna att du har erfarenhet som konsult, journalist eller från kundsidan och att du läst ekonomi och/eller kommunikation på högskolenivå. Du trivs med att ta egna initiativ och är engagerad, driven och målmedveten.

Som konsult hos oss behöver du också kunna formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av B2B är meriterande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper inom webb och sociala medier samt erfarenhet av något webbpubliceringsverktyg.

Övrigt

OxP är en del av världens största oberoende pr-nätverk, Worldcom Public Relations Group, vilket öppnar upp för internationellt utbyte.

Låter det som att du är vår nya ir- eller pr-konsult?
Skicka i så fall ditt cv och personliga brev till linna.osterman@oxp.se innan den 20 september. Har du frågor om tjänsten? Mejla till samma adress!

 

14 juli 2017

Sol, rapporter och en klockringning - En vecka på OXP

Det är mitten av juli och de flesta svenskar har nu hunnit gå på semester. Den långa sommarsemestern är ju något av ett stående skämt när man jobbar i internationella projekt. Och det är klart, när autosvaren fyller inkorgen under juli och augusti är det lätt att få känslan av att hela Sverige ligger nere på sommaren.

Men stämmer verkligen det här? För oss, visserligen inte så många, som är kvar på kontoret just nu har det varit en händelserik vecka. Så jag tänkte passa på att ge er en inblick i hur en sådan ser ut.

För min del började veckan med en årsredovisning och en hållbarhetsredovisning som skulle publiceras. Flera månaders arbete som äntligen är färdigt! Nu kanske ni tänker att det är lite sent att publicera sådant i juli men då vill jag påminna om konceptet "brutet räkenskapsår". För oss som brukar vara med i flera årsredovisningsprojekt samtidigt är det ett lyxigt koncept som gör att man såhär "off season" får ägna sig åt en årsredovisning och en hållbarhetsredovisning.

 

Kunden i fråga är den börsnoterade teknikhandelskoncernen Addtech. Både års- och hållbarhetsredovisningen är gjorda i vårt verktyg för webbårsredovisningar. För den som är nyfiken kan man i väntan på att de trycka rapporterna dyker upp hitta webbrapporterna här.

Samtidigt som jag publicerade rapporter och skickade tryckfiler fram och tillbaka till vår duktiga formgivare Cecilia Schröder satt mina kollegor och förberedde en listning på First North Premier.

I tisdags var det nämligen dags för Aspire Global, ett israeliskt bolag som levererar plattformar för onlinespel, att listas på First North Premier. Det innebar naturligtvis att tisdagen inleddes med klockringning på Nasdaq. Klockringningen är en stor milstolpe när man jobbat intensivt inför en listning eller notering och det är lätt att tro att arbetet slutar där. Alla som varit med i en noteringsprocess vet dock att klockringningen bara är början. IR-arbetet som följer är minst lika intensivt och viktigt. 

Veckan fortsatte med något pressmeddelande här, någon webbuppdatering där. Och förstås den obligatoriska uppgiften "avsluta saker innan semestern" kombinerat med "förbereda för det som händer efter semestern". Vår formgivare Cecilia har hjälpt mig sätta ihop några snygga broschyrer åt en kund och kom så långt att de nu är redo att skickas ut så fort semestern är över. Samtidigt passar jag på att planera PR-arbetet kring en händelse i september. Och äta lite glass i solen på Nybrokajen förstås. 

För mina kollegor på Bravida har det varit förberedelser inför Gothia Cup som gällt. Bravida förser cupen med rent vatten i flera vattenstationer. För er som har vägarna förbi Gothia Cup kan ni träffa mina kollegor Cecilia Bergner och Hanna Ågermo i Bravidas tält på Heden.

Fredag morgon, och min sista arbetsdag innan semestern, bjöd på publicering av en delårsrapport. Kunden har jobbat hårt med sin rapport och vi på OXP har stöttat med textredigering och layout under arbetets gång. Halv åtta var jag hos kund, redo för att rapporten skulle gå ut. En del noterade bolag publicerar delårsrapporter i Augusti, vilket innebär en tidigare sommar. Hos den här kunden avslutar vi våren med rapporten och tar sedan välbehövlig semester.

För ett par av mina kollegor fortsätter arbetet nästa vecka. Gänget på Bravida hittar ni som sagt på Gothia Cup och dessutom är det ytterligare några delårsrapporter som ska ut innan semestern kan börja.

Glad sommar!

 /Charlotte

6 juli 2017

An Inconvenient Sequel: Truth to Power - Almedalen inspirerar!

På tisdagen skapade SEB en av veckans höjdpunkter när de tillsammans med filmproducenten Richard Berge förhandsvisade Al Gores nya film ” An Inconvenient Sequel: Truth to Power” uppföljaren till ”An inconvenient truth” från 2007. Med infographics visar Al Gore på roslingskt vis hur jorden påverkats av klimatförändringar de senaste decenniet och hur dessa kan kopplas samman med hur vi tillsammans sköter eller missköter vår planet. Samtidigt pekar han också på alla framsteg som gjorts i vår energiförsörjning.

Om några veckor har filmen premiär i USA, för att komma till Sverige i november. Filmen blir ett måste för den som såg och blev berörd av den första filmen och för den som bryr sig om vad som händer med vår planet, men också för den som vill fundera över vilka alternativa karriärvägar som finns för den som misslyckas med att bli amerikansk president. Väntar med spänning för att se hur filmen landar och hur Gore lyckas påverka debatten 2017.

Se trailern på youtube 

 

21 april 2017

Ännu en kund till börsen!

Noteringstempot på Stockholmsbörsen har varit högt de senaste åren, vilket också märkts för våra IR- och PR-konsulter. 2016 var vi med i två av årets mest omtalade noteringar, Academedia och Ahlsell, och nu har vi precis avklarat 2017 års första listning, Isofol Medical. 

I slutet av oktober 2016 var Oxenstierna & Partners med och noterade Ahlsell på Nasdaq Stockholm. Noteringen var inte bara framgångsrik utan också den största sedan Telias börsintroduktion 2000. Några månader innan Ahlsells introduktion, närmare bestämt i juni 2016, var det istället utbildningskoncernen Academedia som stod i fokus bland investerare och analytiker. I båda fallen har våra konsulter funnits med innan, under och efter noteringen för att hjälpa till med allt ifrån medieträning, rådgivning kring prospekt och ITF, webbutveckling och journalistkontakter.

Nu var det dags igen och tisdagen den 4 april 2017 listades vår kund, Göteborgsbaserade Isofol Medical AB, på Nasdaq First North Premier. Bolaget med alla sina anställda, styrelse och familjer var på Nasdaq i Stockholm och startade handeln genom att ringa i den berömda klockan.

Oxenstierna & Partners har, tillsammans med Isofols finansiella och legala rådgivare, stöttat bolaget i det arbete det innebär att bli listade på First North, både vad gäller medierelationer och investerarrelationer. 

Isofols huvudsakliga målsättning är att, med sitt preparat Modufolin, förbättra behandlingen av den majoritet av cancerpatienter med kolorektalcancer, som idag får cellgiftsbehandling. Det är ett viktigt område - kolorektalcancer är idag den tredje största cancer-formen, globalt. Med det kapital som nyemissionen dragit in – minst 430 MSEK, finansierar Isofol den studie som, om den faller ut positivt, ska göra att man kan börja marknadsföra Modufolin.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inför en stundande börsnotering?
Kontakta Linna Österman, linna.osterman@oxp.se, +46